Template by themegoat

 

ปรัชญาโรงเรียน

            

 คุณธรรม  นำความรู้ 

 

คุณธรรม นำความรู้  เป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อคาทอลิกที่ว่า “ พระเจ้า ” ( Deus )  ทรงเป็นปฐมเหตุของสรรพสิ่งและคุณธรรม (Virtus) ทุกประการ ทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์ ประทานปรีชาญาณ (Sapientia) แก่มนุษย์ เพื่อให้เข้าใจสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง สามารถดูแลรักษาใช้ประโยชน์และอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งอย่างมีความสุขและยั่งยืน

คุณธรรม  เป็นหลักยึดที่ช่วยให้มนุษย์ได้ใช้ความรู้อย่างถูกต้อง ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองทั้งครบ ผู้อื่นและสรรพสิ่งอย่างยั่งยืน

ความรู้  เป็นแนวทางที่ทำให้มนุษย์สามารถเข้าใจสรรพสิ่งอย่างถ่องแท้ลึกซึ่ง สามารถดูแลรักษา สร้างสรรค์นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพในการดำเนินชีวิตเคารพศักดิ์ศรีแห่งตนและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโลก

            การดำเนินการของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง จึงใช้หลัก "คุณธรรม" เพื่อเสริมสร้าง "ความรู้" ด้วยการมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียน ให้เป็นบุคคลคุณภาพ มีความสามารถครบทุกด้าน โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งมวล

sj-muk.ac.th ปรัชญาโรงเรียน. Custom Footer text
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free