Template by themegoat

 

ประวัติโรงเรียน

                 อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ตระหนักในพันธกิจของการให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชนจึงได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1939 (พ.ศ.2482)  ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ” ตั้งอยู่ที่ถนนสกลนคร-นครพนมในเขตสุขาภิบาลท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ดำเนินการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การศึกษาอบรมเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการที่ทันสมัย และมีคุณธรรมอันดีงาม ตามแนวทางการศึกษาคาทอลิก  ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการให้บริการด้านการศึกษา และนำไปสู่การเปิดโรงเรียนแห่งอื่นๆ อีกหลายโรงในเวลาต่อมา 

                 ในปี ค.ศ. 1989  (พ.ศ.2532) บาทหลวงจำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ผู้แทนอัครสังฆมลท่าแร่ หนองแสงได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่เลขที่  72  ถนนชางกรู  อำเภอเมือง   จังหวัดมุกดาหาร บนพื้นที่  10  ไร่  3  งาน  18  ตารางวา  โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ ซึ่งเดิมเป็นโรงเรียนของวัดคาทอลิกบ้านจันทร์เพ็ญ  ตำบลเต่างอย  กิ่งอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ที่ขอปิดชั่วคราว  เนื่องจากขาดบุคลากรในการบริหารงานและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในวันที่ 13 กันยายน  พ.ศ. 2532 และได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนมารีย์นุเคราะห์เป็น “ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร”  โดยมี มุขนายกคายน์ แสนพลอ่อน   ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เป็นผู้รับใบอนุญาต เพื่อให้สอดคล้องกับโรงเรียนในเครือเดียวกันโดยได้รับอนุญาตเมื่อวันที่  14  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2534

 

ประวัติการก่อสร้างอาคารเรียน

          ปี พ.ศ. 2533 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 25 ห้องเรียนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535 ชื่อตึกเซนต์ยอแซฟใช้เป็นห้องเรียนนักเรียนระดับอนุบาลในชั้นที่  1  ส่วนชั้นที่  2 ถึง 4  ใช้เป็นห้องเรียนระดับประถมและห้องประกอบการ 

 ปี พ.ศ.  2538  โรงเรียนได้ก่อสร้างบ้านพักซิสเตอร์ – คณะผู้บริหารและโรงครัว เป็นลักษณะบ้านไม้ 2 ชั้น และได้ปรับปรุงสถานที่โดยการก่อสร้างกำแพงรอบบริเวณโรงเรียน

 ในปี พ.ศ.  2539 มีการขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  บาทหลวงขวัญ   ถิ่นวัลย์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น ชื่อตึกว่า “HOLY FAMILY” เปิดใช้เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน นักเรียนอนุบาล ส่วนชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องพักผู้บริหาร ห้องพักนักเรียนประจำและห้องประกอบการ

ปี พ.ศ. 2548  โรงเรียนได้ก่อสร้างบ้านพักซิสเตอร์ โรงครัวและบ้านพักพนักงานเป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น

ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้นหลังใหม่ โดย บาทหลวงพงษ์อนันต์  นามจันโท ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการเป็นผู้ริเริ่มโครงการ และ บาทหลวงสุรศักดิ์ พงษ์พิศ เป็นผู้สานงานต่อ โดยใช้ชื่อตึกว่า “อาคารเซนต์ดอมินิก” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ได้ขออนุญาตก่อสร้าง แล้วเสร็จ พ.ศ. 2551 และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

 

 

sj-muk.ac.th ประวัติโรงเรียน. Custom Footer text
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free