Template by themegoat

 

นโยบาย

                        

1. พัฒนานักเรียนให้ถึงพรอมสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

2. พัฒนานักเรียนให้รักการเรียนรู้ มีทักษะด้านวิชาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและพร้อมสู่สากล

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพด้านการบริหารการศึกษา ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมย์ของโรงเรียนคาทอลิก

4. บริหารโรงเรียนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการใช้โรงเรียนเป็นฐาน

5. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก

6. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

sj-muk.ac.th นโยบาย. Custom Footer text
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free