Template by themegoat

 

คติพจน์

           

               “ ความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำความสุข ”

 

ความรู้ดี  หมายถึง การส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะชีวิตตามศักยภาพของตน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคมปัจจุบันส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ

 

มีคุณธรรม หมายถึง ความมีศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือและเคารพศาสนาอื่น สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งมวล มีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง เข้าใจและซาบซึ้งคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

 

นำความรู้  หมายถึง ความสามารถในการนำความรู้และคุณธรรมไปปรับใช้ในชีวิตอย่างมีความสุข รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

sj-muk.ac.th คติพจน์. Custom Footer text
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free