ฝ่ายปฐมวัย

 

                             คุณครูรัตนาภรณ์    เทือกตาทอง   หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

                             คุณครูสุกัญญา     คำแก้ว      

                             คุณครูวนารัช     โคตรบรม     

                             คุณครูรัตนาภรณ์    ทองมหา 

                             คุณครูจิระรัตน์    เปรมปรี

                             คุณครูรัศมี     จันทรสาขา

                             คุณครูวรรณภา    ว่องไว 

                             คุณครูพิญญานันท์   รัตนะกูลสุโชติ

                             คุณครูอรภัค       ศรแก้ว

                             คุณครูวาสนา    ต้นจันทร์

                             คุณครูเกษมณี   จันทรา 

                             คุณครูวรรณภา    ชมพู

                             คุณครูวิลาวรรณ   เมืองโคตร

                             คุณครูสุจิตรา    เมืองโคตร

                             คุณครูนันทนา   เมืองดคตร

 

 

 

sj-muk.ac.th ฝ่ายปฐมวัย. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 72 ถ.ชยางกูร ข ต.เมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร.042-612835,612-233
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free