บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน

 

             นายถาวร         วงค์สีลา              หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

            นายประพันธ์    ประครองสุข        รองหัวหน้าฝ่าย

            นางนพมน      เมตุลา                   กรรมการ

            นางสาวสุพินยา    ต้นปรึกษา        กรรมการ

            นางเปียทิพย์     จันปุม                 กรรมการ

            นางสาวกาญจนา    สุวรรณดี       กรรมการ

            นายแก่นปัญญา     ยืนยง             กรรมการ

            นายวรรณกร      ถิตย์พงษ์           กรรมการ

            นายกฤษฎา     ตั้นวัฒนา              กรรมการ

            นางสาวสาวิตรี     วงศ์อนันต์         กรรมการ

            นางจินตนา      สวนียานันท์           กรรมการ

            Miss Lalaine    Q.Saurin            กรรมการ

            นางสาวปวีณา    บุทธิจักร             กรรมการ

            นายศิวพร     ขอคตสำโรง             กรรมการและเลขานุการ

 

sj-muk.ac.th ฝ่ายกิจการนักเรียน. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 72 ถ.ชยางกูร ข ต.เมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร.042-612835,612-233
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free