Template by themegoat

บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน

 

             นายถาวร         วงค์สีลา              หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

            นายธีรชัย         ว่องไว                รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

            นายประพันธ์    ประครองสุข        กรรมการ

            นางนพมน      เมตุลา                   กรรมการ

            นางสาวสุพินยา    ต้นปรึกษา        กรรมการ

            นางสาวสนทะนา    กุลพันธ์          กรรมการ

            นางเปียทิพย์     จันปุม                 กรรมการ

            นางสาวกาญจนา    สุวรรณดี       กรรมการ

            นายแก่นปัญญา     ยืนยง             กรรมการ

            นางระเบียบ  บุตดา                       กรรมการ

            นายกฤษฎา     ตั้นวัฒนา              กรรมการ

            นางจินตนา      สวนียานันท์           กรรมการ

            นายสมพิจ    ธรรมวิฐาน                กรรมการ

            นางโสภา   ธรรมวงศ์                    กรรมการ

            Miss Lalaine    Q.Saurin            กรรมการ

            นางสาวปวีณา    บุทธิจักร             กรรมการ

            นายศิวพร     ขอคตสำโรง             กรรมการและเลขานุการ

 

sj-muk.ac.th ฝ่ายกิจการนักเรียน. Custom Footer text
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free