บุคลากรฝ่ายงบประมาณ


 1. นางสาวทิวา     ดีสวัสดิ์         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 2. นางชนากานต์     หัสราช       ที่ปรึกษา

 3. นายวิษณุพร     ว่องไว          กรรมการ

 4. นางศิวพร  ขอคตสำโรง       กรรมการ

 5. นางสาวนงนุช  มาหนองโดน กรรมการ

 6. นางกรรณิกา  รัตสีวอ   กรรมการ

 7. นางสาวปามิกา  อัศวโชคโภคิน กรรมการ

 8. นายสุรไกร       ตะยะพงศ     กรรมการและเลขานุการ

sj-muk.ac.th ฝ่ายงบประมาณ. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 72 ถ.ชยางกูร ข ต.เมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร.042-612835,612-233
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free