บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แผนกปฐมวัย

     นางอรภัค                  ศรแก้ว             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปปฐมวัย

     นางสาวปาริชาติ          คำมุงคุณ          รองหัวหน้าฝ่าย

     นางเกษมณี                จันทรา             หัวหน้างานสัมพันธ์กับชุมชน

     นางนภาวรรณ             อุปนิ                กรรมการ

 

แผนกประถม

     นางนพมน                  เมตุลา              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปประถม

     นางนาฎศิลป์              ปกรณ์ศิริ            หัวหน้างานกิจการนักเรียน

     นางโสภา                   ธรรมวงศ์           กรรมการ

     นายธนพล                  สมเมือง            กรรมการ

     นางสาวกาญจนา          ทวีโคตร           กรรมการ

     นายวิทยา                   สวนียานันท์       หัวหน้างานอาคารสถานที่

     นายถาวร                    วงค์สีลา           กรรมการ

     นายพลากร                 ใจเย็น              กรรมการ

     นางจินตนา                 สวนียานันท์       กรรมการ

     นางปรียานุช                หินโยธา           หัวหน้างานสัมพันธ์กับชุมชน

     นางระเบียบ                 บุตดา              กรรมการ

     นางสาวสุพิณยา           ต้นปรึกษา         กรรมการ

     นางสาวศิวพร              ดีดวงพันธ์         กรรมการ

     นายวชิราวุธ                จันทร์เพ็ง          กรรมการ

     นางสาวนงนุช              มาหนองโดน     กรรมการ

     นางสาวศิริพร               แสงทอง          กรรมการและเลขานุการ

     

sj-muk.ac.th ฝ่ายบริหารงานทั่วไป. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 72 ถ.ชยางกูร ข ต.เมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร.042-612835,612-233
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free