บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

     นายวิทยา                   สวนียานันท์       หัวหน้างานอาคารสถานที่

     นายวชิราวุธ                จันทร์เพ็ง          กรรมการ

     นายรณชัย                 แก้วจุลศรี           กรรมการ

     นางสาวน้ำฝน             ตะยะพงค์           กรรมการ

     นางสาวเอมวิกา           ศรีลาศักดิ์          กรรมการและเลขานุการ

     

sj-muk.ac.th ฝ่ายบริหารงานทั่วไป. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 72 ถ.ชยางกูร ข ต.เมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร.042-612835,612-233
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free