Template by themegoat

 

บุคลากรฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

     นายพงษ์เพชร       จันลาภา       หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     นางอาลาม     พิมพ์พรหม          รองหัวหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     นางทิพวรรณ     ราชริวงศ์          กรรมการ

     นางสาวรัศมี     ถิ่นวัลย์              กรรมการ

     นางปริศนา          จันทรังษี        กรรมการ

     นางสาวสาวิตรี      วงค์อนันต์      กรรมการ

     นางปรียานุช         หินโยธา        กรรมการ

     นางสนิท              วะสัตย์          กรรมการ

     นายจักรพันธ์       ยาโน              กรรมการ

     นางน้ำฝน      ตะยะพงค์             กรรมการ

     นางสาววิลัดดา     ว่องไว           กรรมการและเลขานุการ

     

sj-muk.ac.th ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา. Custom Footer text
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free