บุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

แผนกปฐมวัย

     นางรัศมี     จันทรสาขา         หัวหน้าฝ่ายบุคคลปฐมวัย

     นางนภาวรรณ     อุปนิ          กรรมการ

     นางวรรณภา     ว่องไว          รองหัวหน้าฝ่ายบุคคลปฐมวัย

 

แผนกประถม

     นางอาลาม     พิมพ์พรหม          หัวหน้าฝ่ายบุคคล

     นางทิพวรรณ     ราชริวงศ์          รองหัวหน้าฝ่ายบุคคล

     นางภัทรียา     บัวใหญ่               กรรมการ

     นางสาวรัศมี     ถิ่นวัลย์              กรรมการ

     นางมยุรา     ฉายพล                 กรรมการ

     นางสาววิลัดดา     ว่องไว           กรรมการ

     นางแก้วตา     โสนายะ               กรรมการ

     นางน้ำฝน     ตะยะพงศ์              กรรมการ

     นางสาวรัตนาพร     สาระ            กรรมการและเลขานุการ

     

sj-muk.ac.th ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 72 ถ.ชยางกูร ข ต.เมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร.042-612835,612-233
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free