Template by themegoat

 

บุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

แผนกปฐมวัย

     นางรัศมี     จันทรสาขา         หัวหน้าฝ่ายบุคคลปฐมวัย

     นางนภาวรรณ     อุปนิ          กรรมการ

     นางวรรณภา     ว่องไว          รองหัวหน้าฝ่ายบุคคลปฐมวัย

 

แผนกประถม

     นางอาลาม     พิมพ์พรหม          หัวหน้าฝ่ายบุคคล

     นางทิพวรรณ     ราชริวงศ์          รองหัวหน้าฝ่ายบุคคล

     นางสาวรัศมี     ถิ่นวัลย์              กรรมการ

     นางรัตนพร      วงศ์สีลา             กรรมการ

     นางสาววิลัดดา     ว่องไว           กรรมการ

     นางปริศนา          จันทรังษี        กรรมการ

     นางกาญจนา        ทวีโคตร        กรรมการ

     นางปรียานุช         หินโยธา        กรรมการ

     นางสนิท              วะสัตย์          กรรมการ

     นายพงษ์เพชร       จันลาภา        กรรมการ

     นางสนทะนา         กุลพันธ์         กรรมการและเลขานุการ

     

sj-muk.ac.th ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา. Custom Footer text
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free