Template by themegoat

บุคลากรฝ่ายบริหารงานวิชาการ

     

     นางสาวนงนุช     มาหนองโดน       หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

     นางสิน              สุเลิศ                 รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

     นายพิทยา      หัสราช             กรรมการ

     นางสุมนรัตน์          แสนสุข      กรรมการ

     Miss Demetria Lucia Calzo         กรรมการ

     นางจุไรรัตน์            แกว่นถิ่นภู     กรรมการ

     นางปิยะมาศ           ศิริวงษ์ชัย        กรรมการ

     นางทัศวัลย์            ทุมนัต           กรรมการ

     นางนาฏศิลป์          ปกรณ์ศิริ        กรรมการ

     นางเกษราภรณ์       อุปพงษ์         กรรมการ

     นางสาวสิริญา         ประนามะ       กรรมการ

     นางภัทรียา            บัวใหญ่         กรรมการ

     นางสาวรุ่งทิวา       สีดาจันทร์      กรรมการ

     นางสาวมธุรส         สมดี             กรรมการและเลขาฯ

 

sj-muk.ac.th ฝ่ายวิชาการ. Custom Footer text
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free