บุคลากรฝ่ายบริหารงานวิชาการ

     

     นางสิน              สุเลิศ           หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

     นายพิทยา      หัสราช             กรรมการ

     นางสุมลรัตน์          แสนสุข      กรรมการ

     Miss Demetria Lucia Calzo         กรรมการ

     นางจุไรรัตน์            แกว่นถิ่นภู     กรรมการ

     นางปิยะมาศ           ศิริวงษ์ชัย        กรรมการ

     นางทัศวัลย์            ทุมนัต           กรรมการ

     นางนาฏศิลป์          ปกรณ์ศิริ        กรรมการ

     นางเกษราภรณ์       อุปพงษ์         กรรมการ

     นางนงนุช              มาหนองโคน   กรรมการ

     นางสาวอมรัตน์       บัวภาคำ         กรรมการ

     นางสาวสิริญา         ประนามะ       กรรมการ

     นางสาวมธุรส         สมดี             กรรมการและเลขาฯ

 

sj-muk.ac.th ฝ่ายวิชาการ. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 72 ถ.ชยางกูร ข ต.เมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร.042-612835,612-233
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free