บุคลากรฝ่ายบริหารงานวิชาการ

     

     นางสาวเกษราภรณ์   อุปพงษ์     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     นางสิน                สุเลิศ           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

     นางสาวปริศนา      จันทรังษี      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     นายธีรชัย               ว่องไว       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

     นายวุฒิเวทย์           ทองขอน   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

     นายพงษ์เพชร     จันลาภา    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

     นายแก่นปัญญา       ยืนยง        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

     นายพิทยา      หัสราช       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     นางกรรณิกา          รัตสีวอ       กรรมการ

     นางสุมลรัตน์          แสนสุข      กรรมการ

     Miss Demetria Lucia Calzo         กรรมการ

     นางจุไรรัตน์            แกว่นถิ่นภู     กรรมการ

     นางปิยะมาศ           น้อยทรง        กรรมการ

     นางทัศวัลย์            ทุมนัต           กรรมการ

     นางสาวเปียทิพย์     จันปุ่ม            กรรมการ

     นายประพันธ์         ประครองสุข     กรรมการ

 

sj-muk.ac.th ฝ่ายวิชาการ. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 72 ถ.ชยางกูร ข ต.เมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร.042-612835,612-233
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free