บุคลาการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

  

     ชื่อ-สกุล   :  นางสาวทิวา  ดีสวัสดิ์

    การศึกษา :  ปริญญาตรี

    หน้าที่     :  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 

 

 

    ชื่อ-สกุล   :  นางชนากานต์  หัสราช

    การศึกษา :  ปริญญาตรี

    หน้าที่     :  งานบัญชีและการเงิน

 

 

 

 

  

    ชื่อ-สกุล   :  นายสุรไกร  ตะยะพงศ์ 

   การศึกษา :  ปริญญาตรี 

   หน้าที่     :  งานสารบรรณ

 

 

 

 

       ชื่อ-สกุล  :  นายวิษณุพร  ว่องไว

      การศึกษา :  ศษ.บ.ประถมศึกษา

      หน้าที่      :  งานสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ปฐมวัย

  

 

 

 

sj-muk.ac.th ธุรการ. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 72 ถ.ชยางกูร ข ต.เมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร.042-612835,612-233
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free