บุคลาการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

  

      ชื่อ-สกุล   :  นายพงษ์เพชร    จันลาภา

    การศึกษา :  ปริญญาตรี

    หน้าที่     :  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 

 

 

    ชื่อ-สกุล   :  นางชนากานต์  หัสราช

    การศึกษา :  ปริญญาตรี

    หน้าที่     :  งานบัญชีและการเงิน

 

 

 

 

  

    ชื่อ-สกุล   :  นายสุรไกร  ตะยะพงศ์ 

   การศึกษา :  ปริญญาตรี 

   หน้าที่     :  งานสารบรรณ

 

 

 

 

 

 

sj-muk.ac.th ธุรการ. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 72 ถ.ชยางกูร ข ต.เมืองมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร.042-612835,612-233
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free