Template by themegoat

ความดีเด่นบุคลากรครู

 ปี ๒๕๕๕

 ครูรับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ครูObac  Aword

ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

ที่

ชื่อ-สกุล

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นางปิยะมาศ   น้อยทรง

Obac  Awordเนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

สพป.มุกดาหาร

นางจุไรรัตน์  แกว่นถิ่นภู

Obac  Awordเนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

สพป.มุกดาหาร

 

ครูที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔) 

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 

ที่

ชื่อ  -  สกุล

ลำดับที่ใน

ราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ

นายวิทยา           สวนียานันท์

๑๔๑

 

นางกรรณิกา         รัตสีวอ

๒๔๒

 

นางสาวกาญจนา    ทวีโคตร

๒๖๐

 

นางสาวเกษราภรณ์   อุปพงษ์

๒๘๖

 

นางคำใส          สุพร

๓๐๓

 

นางทิพวรรณ     ราชริวงศ์

๔๙๓

 

นางนพมน         เมตุลา

๕๓๙

 

นางนาฏศิลป์     ปกรณ์ศิริ

๕๗๗

 

นางปรียานุช      หินโยธา

๖๙๑

 

๑๐

นางภัทรียา        บัวใหญ่

๘๒๔

 

๑๑

นางรัตนาภรณ์    เทือกตาทอง

๘๙๙

 

๑๒

นางสาวรัศมี       ถินวัลย์

๙๐๒

 

๑๓

นางวรรณภา      ว่องไว

๙๗๐

 

๑๔

นางสิน             สุเลิศ

๑๑๕๘

 

๑๕

นางโสภา          ธรรมวงศ์

๑๒๘๙

 

๑๖

นางอรภัค         ศรแก้ว

๑๓๒๑

 

๑๗

นางอาลาม        พิมพ์พรหม

๑๓๘๔

 

 

  

 ครูที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔) 

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

 

ที่

ชื่อ  -  สกุล

ลำดับที่ใน

ราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ

นายวิษณุพร         ว่องไว

๒๗๒

 

นางจุไรรัตน์         แกว่นถิ่นภู

๕๘๙

 

นางปิยะมาศ         น้อยทรง

๙๙๔

 

นางแพรเพชร         ว่องไว

๑๑๑๓

 

นางสาวไมตรี       สมจันทร์

๑๑๘๔

 

นางสาววนารัช     โคตรบรม

๑๓๒๒

 

นางสุมลรัตน์        แสนสุข

๑๖๗๗

 

นางอัจฉรา          พิมพ์ศรี

๑๘๐๖

 

 

ครูรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในงานแข่งขันทักษะวิชาการ 

ครั้งที่ ๑  ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

 ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

ที่

ชื่อ-สกุล

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นางอาลาม    พิมพ์พรหม

ครูดีเด่นสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สช.

นางสิน     สุเลิศ

ครูดีเด่นสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สช.

นางสาวนงนุช  มาหนองโดน

ครูดีเด่นสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สช.

นายแก่นปัญญา ยืนยง

ครูดีเด่นสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สช.

นางนพมน    เมตุลา

ครูดีเด่นสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์

สช.

นางทิพวรรณ  ราชริวงศ์

ครูดีเด่นสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

สช.

นายวิษณุพร     ว่องไว

ครูดีเด่นสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

สช.

นายวิทยา   สวนียานันท์

ครูดีเด่นการแข่งขันหุ่นยนต์

สช.

นางคำใส   สุพร

ครูดีเด่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สช.

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นางอาลาม   พิมพ์พรหม

ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา

คุรุสภา

นางปรียานุช  หินโยธา

รางวัลเข็มคุรุสดุดี

คุรุสภา

นางสิน  สุเลิศ

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น

คุรุสภา

นางสาวปริศนา    จันทรังษี

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น

คุรุสภา

นางคำใส              สุพร

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรมดีเด่น

คุรุสภา

 

นายแก่นปัญญา   ยืนยง

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น

คุรุสภา

นางนพมน           เมตุลา

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น

คุรุสภา

นางปิยะมาศ       น้อยทรง

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น

คุรุสภา

นางอาลาม       พิมพ์พรหม

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น

คุรุสภา

๑๐

นายประพันธ์  ประครองสุข

ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น

คุรุสภา

๑๑

นางนพมน   เมตุลา

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๑๒

นางอาลาม   พิมพ์พรหม

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๑๓

นางคำใส      สุพร

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๑๔

นางสิน         สุเลิศ

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๑๕

นางทิพวรรณ   ราชริวงศ์

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๑๖

นางอรภัค         ศรแก้ว

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๑๗

นายประพันธ์  ประครองสุข

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๑๘

นางรัตนาภรณ์ เทือกตาทอง

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๑๙

นางกรรณิกา       รัตสีวอ

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๒๐

นางปรียานุช        หินโยธา

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๒๑

นางสาวเกษราภรณ์ อุปพงษ์

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๒๒

นางสาวกาญจนา   ทวีโคตร

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๒๓

นางโสภา             ธรรมวงศ์

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๒๔

นางปิยะมาศ      น้อยทรง

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

๒๕

นางคำใส          สุพร

รางวัลครูสอนดี

สสค.

๒๖

นางสิน             สุเลิศ

รางวัลครูสอนดี

สสค.

๒๗

นางภัทรียา      บัวใหญ่

บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

สพป.มุกดาหาร

๒๘

นางจินตนา     สวนียานันท์

บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

สพป.มุกดาหาร

๒๙

นางสุมลรัตน์    แสนสุข

บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

สพป.มุกดาหาร

๓๐

นางทัศวัลย์       ทุมนัต

บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

สพป.มุกดาหาร

๓๑

นางนาฏศิลป์     ปกรณ์ศิริ

บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

สพป.มุกดาหาร

๓๒

นางจุไรรัตน์     แกว่นถิ่ภู

บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

สพป.มุกดาหาร

๓๓

นางสาวทิวา    ดีสวัสดิ์

บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

สพป.มุกดาหาร

๓๔

นางรัศมี        จันทรสาขา

บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

สพป.มุกดาหาร

๓๕

นายวิษณุพร  ว่องไว

บุคลากรทางการศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

สพป.มุกดาหาร

 

 

ปี ๒๕๕๔

นางสิน            สุเลิศ

ครูดีเด่นด้านวิชาการ

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

นางนพมน       เมตุลา

ครูดีเด่นด้านกิจกรรม

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

นางคำใส      สุพร

ครูดีเด่นด้านวิชาการ

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

นางสาวกาญจนา   ทวีโคตร

ครูดีเด่นด้านวิชาการ

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

นางรัตนาภรณ์    เทือกตาทอง

ครูดีเด่นด้านวิชาการ

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

นางรัศมี       จันทรสาขา

ครูดีเด่นด้านคุณธรรม

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

นางสาววนารัช   โคตรบรม

ครูดีเด่นด้านวิชาการ

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

นางอัจฉรา     พิมพ์ศรี

ครูดีเด่นด้านกิจกรรม

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

นางสาวปริศนา    จันทรังษี

ครูดีเด่นด้านวิชาการ

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

๑๐

นางจินตนา   สวนียานันท์

ครูดีเด่นด้านคุณธรรม

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

๑๑

นายประพันธ์  ประครองสุข

ครูดีเด่นด้านกิจกรรม

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

๑๒

นายวิษณุพร     ว่องไว

ครูดีเด่นด้านวิชาการ

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

ปี ๒๕๕๓

นางคำใส      สุพร

ครูดีเด่นด้านวิชาการ

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

นางนพมน    เมตุลา

ครูดีเด่นด้านกิจกรรม

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

นางอาลาม     พิมพ์พรหม

ครูดีเด่นด้านคุณธรรม

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

นางทิพวรรณ   ราชริวงศ์

ครูดีเด่นด้านวิชาการ

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

นางสาวกาญจนา   ทวีโคตร

ครูดีเด่นด้านวิชาการ

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

นางสาวอุลัยรัตน์   เสียงหวาน

 

ครูดีเด่นด้านวิชาการ

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

นางโสภา      ธรรมวงศ์

ครูดีเด่นด้านกิจกรรม

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

นางระเบียบ   บุตดา

ครูดีด้านคุณธรรม

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

นางสาวทิวา     ดีสวัสดิ์

ครูดีด้านคุณธรรม

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

๑๐

นางแพรเพชร      ว่องไว

ครูดีเด่นด้านคุณธรรม

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

๑๑

นางรัตนาภรณ์    เทือกตาทอง

ครูดีเด่นด้านวิชาการ

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓

 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

๑๒

นางรัศมี      จันทรสาขา

ครูดีเด่นด้านวิชาการ

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

๑๓

นางสุกัญญา     คำแก้ว

ครูดีเด่นด้านวิชาการ

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

๑๔

นางสาววนารัช   โคตรบรม

ครูดีเด่นด้านวิชาการ

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

sj-muk.ac.th ครู. Custom Footer text
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free