Template by themegoat

ครูสายประถมศึกษาปีที่ 2

 

 

         ระดับชั้น        :    ประถมศึกษาปีที่ 2/3

       ชื่อ-สกุล         :    นางสาวกาญจนา  ทวีโคตร

       วุฒิการศึกษา  :    ค.บ.ภาษาไทย

 

 

 

 

          ระดับชั้น         :   ประถมศึกษาปีที่ 2/1

        ชื่อ-สกุล         :   นาจินตนา  สวนียานันท์

        วุฒิการศึกษา  :   ศษ.บ.ประถมศึกษา

 

 

 

 

 

                                          ระดับชั้น         :    ประถมศึกษาปีที่ 3/3

                                         ชื่อ-สกุล         :    นางสาวรัศมี   ถินวัลย์

                                     วุฒิการศึกษา  :    ค.บ.(การประถมศึกษา)

 

           ระดับชั้น         :   ประถมศึกษาปีที่ 2/4

         ชื่อ-สกุล         :   นางระเบียบ  บุตดา

         วุฒิการศึกษา  :   ค.บ.การประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

       ระดับชั้น         :    ประถมศึกษาปีที่ 2/5

 

       ชื่อ-สกุล         :    นางสิน   สุเลิศ

 

      วุฒิการศึกษา  :    ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

 

 

      ระดับชั้น         :    ประถมศึกษาปีที่ 2/6

 

      ชื่อ - สกุล  : นางสาวเปียทิพย์  จันทร์ปุ่ม

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sj-muk.ac.th ครูสายประถมศึกษาปีที่ 2. Custom Footer text
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free